Hem

CADCARE

För att rätten till frihet ska tillgodoses och möjlighet att leva som andra har Lag om stöd och service till vissa funktions-hindrade (LSS) och Lagen om assistansersättning (LASS) en viktig funktion.

 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

 

Lagen om assistansersättning (LASS) och förordningen om assistans-ersättning innehåller föreskrifter om ersättning till vissa funktions-hindrade för kostnader för personlig assistans (assistansersättning).

 

CadCare hjälper dig som har rätt till personlig assistans

 

CADCARE

Assistans

KONTAKT- INFORMATION